2 thoughts on “Love me do… รักเจ้าเอย

 1. หาเลมนีจากรานมือสองมาจนไดคะ สนุกมาก พระเอก นางเอกนารัก (เลมนีเปนเลมกอนหนาอีกสามเลมทีอานมาแลว) ชอบพีเสือ(พีชายนางเอก)ในเลมนีมาก ทังตลกและนารัก ลมรำเพยเปนพระรองในเรืองนี พยายามจะเปนตัวรายแตไมสำเรจทุกที
  เนือเรืองดี บทสนทนานารัก ชอบตังแตตนจนจบเรือง ประวัติพระเอกนาสงสารเชียว ทำเอาเรานำตาซึม ตอนแรกเราเกลียดพอพระเอกมากทีดูไรหัวใจ กีดกัน แตตอนหลัง แกปมออกมาดีมาก ซึงและถูกใจ ทำคะแนนนำขึนมาในใจเลยคะ พออานจบแลวคิดวาเปนนิยายแนวแจมใสทีใหอะไรแฝงอยูแกเยาวชนมากกวาทีคิด เปนตัวอยางทีดีของครอบครัวทีรักใครคอยดูแลกั

 2. เรืองนีนารักไดอีก นางเอกแบวโคตร
  พระเอกกแสนจะเยนชา(ในชวงแรกๆ)
  ไปพบรักกันทีไรสับปะรดของครอบครัวนางเอก
  คุณพีชายเสือโครงกขัดคอจริง
  อีตาลมรำเพยอีกคนลิเกมากๆ (กมันเปนพระเอกลิเกจริงๆนีหวา 555)
  อานไปยิมไปคะ โรแมนติกคอเมดีนารักๆ

Leave a Reply