5 thoughts on “ลำนำทะเลทราย 3

 1. 3.6
  เลมนีใหอารมณบีบคัน
  สงสารเมิงจิว แตกสมนำหนา…
  แตกสงสารนะ คือมันเปนความรูสึกทีผสมปนเปมาก สะใจทีนางเจบปวด
  แตรูสึกนางมีชีวิตทีรันทด กวาจะกลับตัวไดนางเอกกจากไปเสียแลว

  คือมันคลาดกันจริงๆ ฮัวชีปิงเลยไดไปเลย ทังๆ ทีตอนแรกนางเอกไมคอยรูสึกอะไรดวย
  แตเพราะเสียวฮัวอยูขางๆ คอยดูแลปกปองตลอด สุดทายเลยไดรวบหัวรวบหางกินกลางตลอดตัว
  คือนางเอกเปนผูหญิงเตมทีจริงๆ รักใครรักจริง เตมทีมากๆ

  จุดทีคางคาคือ
  1. หลีเหยียน รูวานางราย แตมีโอกาสรายนอยจัง แลวจูๆ กจบไปดือๆ
  โผลมารายกะปริดกะปรอย ไมคอยสะใจเลย
  2. นางเอก คือเขาใจวานางเอก (น

 2. เลมนีเนือหาเขมขนเกียวกับการเมือง วังหลวง ชิงดี ชิงเดน
  แตยังคงไมลืมตอกยำความชำใจของพระรองควบคูกันไปดวย (คนเขียนใจรายมาก ๆ )
  บางคนอาจจะบอกวา เลมนีจบแฮปปีเอนดิงนะคะ แตสำหรับเราแลว
  มันเปนการจบแบบโศกนาฏกรรม แบบสุด ๆ .. จนไมอยากเชือวา กำลังอานมากกวารักเลยนะเนีย

  เมาทรวม ๆ
  เลมนีอานยากในระดับหนึง .. ตัวละครเยอะมาก
  เปนเรืองราวเกียวกับการวางแผนชิงความเปนใหญ
  แตละตัวกมีเหตุผลทีตองการอำนาจมาอยูในมือ
  ยอมทีจะทำรายผูอืน หรือแมกระทังทำรายตัวเอง
  เพือใหไดสิงทีตองการ

  ระดับความหวาน นอย – ปานกลาง
  ถาใครคิดจะอานเพราะชอบความวหา

 3. จะเรียกวาอานไดไหม? เรืองนีขามเลมหนึงไปอานเลมสอง(หลังจากดูซีรีไปไดซักพัก)
  อานเวอรชันแปลของภาษาอังกฤษจนจบ เปนเรืองทีประทับใจพระเอกมาก แบบวาพระเอกคนนีของฉันเทานัน:)

  **ระวังสปอยล**
  ไมรูวาอยูในเลมไหน แตวาเราเชียรถูกคน(เย) จากทีนางเอกฝันแลวเรากแอบตะหงิดๆใจใครเปนนางเอก
  ซือหนังสือมากกวารักหลายเลมมาอาน เพราะคิดวาจะออกมาหนักแนวนี เดิมทีคิดวาตัวเองไมชอบแนวหนักๆ แตจริงๆแลวชอบ(ฮารดคอรจริงๆ)
  ชอบเรืองทีทำใหเราไดซึงรองไหไดแบบของถงหัว ในนิยายมีฉากระหวางพระเอกนางเอก ในชวงเสียงเปนเสียงตายทีเราอยากจะลงไปกรีด ดินๆบนพื

 4. สุดทายกอานไมจบ คงเปนเพราะอานแลวทำยังไงกไมรูสึกอิน แอบผิดหวังดวยเพราะมีคนเชียรเรืองนีเยอะมากเลยคาดหวังสูงเปนพิเศษ

  ทังนี คิดวาถงหัวเขียนผูกเรืองประวัติสาสตรืไดละเอียด พลอตเรืองซับซอนดี นางเอกพระเอกนิวัยไมขีเหร บทรักบทโศกมีพอประมาณ แตหลังจากทีเราอานนิยายของถงหัวมาสองเรืองแลวยังไมรูสึกอินกับตัวละครไหนเปนพิเศษเลย เลยคิดวาคงไมถูกสไตลกันคะ

 5. เพราะชืนชอบผลงาน ถงหัว เลยอยากหามาอาน
  ในทีสุดกไดอานจนได อานแลวชอบความรักที
  พระเอกมีตอนางเอกมาก และนางเอกมีตอพระเอกดวย
  มันไมใชความรักแบบมานังพูดจากุกกิกหวานๆ
  แตเหมือนการทีพรอมจะเคียงขางทุกครังทีมีปัญหามากกวา
  เลมนีใหความรูสึกแตกตางจากมากกวารักเลมอืนๆจริงๆ
  เรียกไดวาชอบมากกวาเลมทังหมดทีอานมากวาได
  เพราะพลอตสวนมากของ มากกวารัก มักจะจบแบบรวดรัดตอนทายเรือง
  ออกแนวไมวาโดนไรมาทีไมนาจะรอดกแฮปปีทุกที

  สวนพระรองกอยากจะเหนใจในความรักแตวา
  โทษใครไมไดนอกจากตัวของเขาเอง
  นาสงสารเพียงแคสุดทายไดแตเพียงใหความปรารถนาดี
  ทีมากสุดๆใ

Leave a Reply