5 thoughts on “രണ്ടിടങ്ങഴി | Randidangazhi

  1. സമൂഹതതിനറെ ഏററവും അടിതതടടില കിടകകുനന എലലാവരും അവഗനികകുണണ പാവപപെടട മണണിനറെ പണികകരുടെ കഥ. മണണിനറെ നനവ ഇപപോഴും തൊടടറിയാന സാധികകുനന രചന വിഭവം. മനുഷയ വികാരവിചാരങങളില കൂടിയുളള സഞചാരം. സാധാരണ ജനങങളുടെ വേദനകള സമുഹതിനറെ കണണില എതതികകാനുളള മഹതതായ ശരമം. ഇങങനെ പോകുനനു ഈ നോവല ഇഷടപെടാന എനികകുണടായ കാരണങങള. വളരെ ഭംഗിയായി തനി നാടന സംഭാഷണ രീതി അവലംബിചിരികകുനത വായനയുടെ തുടകകതതില ഒരു ചെറിയ മെലലെപോകക ഉണടാകകുവെങകിലും ആ ശൈലി ആണ നമമെ തകഴി പറയുനന പറയനറെയും പുലയനറെയും ജീവിതതതോട അടുപപികകുനനത. പാവപപെടടവനറെ കഥ പറയുനനതകൊണട സവ

  2. Imagine this, a girl in her 20s with her smart phone safely placed under pillow , and a woman waiting for her beloved to return in her shabby house – what could connect them? The answer is this book .
    This is what Thakazhi has managed to accomplish 2 decades from the book being published.
    The story told through the lives of Koran and Chirutha , among many other characters, is one which expands beyond this couple; It is in fact the history of a people- parayan / pulayan.The oppression they’ve had t

  3. തകഴിയുടെ രണടിടങങഴി വായിചച തീരതതത ഇനനലെയാണ (28.11.2015). നോവലിനറെ ആമുഖതതില തനനെ തകഴി പറയുനനുണട കാലാതിവരതതിയായ കലയെ പററി. കാലതതെ അതിജീവികകുനനതെനതോ, അതാണ കല. രണടിടങങഴി ആദയമായി പരസിദധീകരികകുനനത 1948ല ആണ. ആ കാലഘടടതതിലെ കേരളം, കേരളതതിനറെ സാമൂഹയവയവസഥ, ജീവിതരീതികള, ഇവയുടെയൊകകെ ഒരു നഖചിതരം ഈ നോവലില നിനന കിടടുനനു. മലയാളി നിരബനധമായും വായികകേണട പുസതകങങളില ഒനനാണ രണടിടങങഴി. തകഴിയുടെ മാസററരപീസ എനനൊനനും പറയാന പററിലല.രണടിടങങഴിയെകകാള എനികകിഷടം കയര, ചെമമീന, തോടടിയുടെ മകന ഇവയൊകകെയാണ.

  4. A nice and touching novel. It will definitely put you in the period where people used to live like animal due to the cast separation. Characters are molded near to real life.
    Purity of language is another big aspect. As said in the prologue this novel will stay forever.

Leave a Reply