2 thoughts on “சித்தரஞ்சனி [Chittaranjani]

  1. மஹாஷதரபன நாகபாணன தாபோல பிராநதியததை தனவசபபடுதத மேறகொணட முயறசிகளை சதவாகன மனனன கௌதமிபுதர சதகரணி எபபடி முறியடிககினறான எனபதை மையபபடுததி எழுதபபடட நாவல.கதை தொயவினறி நகரநது செனறாலும பரீடசயமான கதைககளமும சுவாரசியமிலலாத திருபபஙகளும பலவீனமான பாததிரப படைபபும (குறிபபாக நாகபாணன,சிததரஞசனி பாததிரஙகள) நாவலுககு பெரிய மைனஸ ஆக விளஙகுகினறன. இநநாவலிலும சாணடிலயனின போர வரணனையை எதிரபாரதது ஏமாநதது தான மிசசம.Just another ordinary historical fiction

Leave a Reply