4 thoughts on “منم تیمور جهانگشا

  1. نویسنده: مارسل بریون، مترجم: ذبیح الله منصوری
    کتاب را «مارسل بریون» فرانسوی گردآورده، خاطرات تیمور لنگ است به قلم خود او، گویا نسخه منحصر به فرد آن به زبان فارسی، در اختیار «جعفر پاشا» حکمران یمن بوده است (البته در دوره ای که یمن در تصرف عثمانی بود)، و پس از فوت «جعفر پاشا» نسخه مزبور، نزد بازماندگان متوفی مانده، َ تا این که کاتبی یک نسخه از روی آن کتاب نوشته، و به هندوستان برده است. کتاب سرگذشت تیمور به زبان فارسی پس از این که به هندوستان رفته، مدتی را در آن اقلیم زیبا مانده، تا این که یک افسر ا

  2. ترجمه روان و خوشخوان مانند سایر ترجمه هایی که از مترجم عجیب و دوست داشتنی خوانده ام. روایت زندگی تیمور لنگ به قلم خودش؛ همین جمله بیانگر مطالب موجود در کتاب است که خون و خونریزی بخش کوچکی از آن است.
    به خوبی نتیجه تعصب در افکار در تک تک اعمال تیمور مشخص است و در آخر حسرت آن باقی میماند که استعدادهایی که امکان بنیان گذاری و پایه ریزی چه حکومتی را داشته اند، به چه راحتی در ورطه تکراری تاریخ افتاده و بیراهه رفته است.

  3. مردی بیرحم، دیوانه در عین حال با هوش و استعدادی فوق العاده
    توصیفات تیمور در مورد گیلانیها و تالشان برایم بسیار جذاب بود

Leave a Reply